De Schizofrene maatschappij - logo

De Schizofrene maatschappij - boek

De onrechtvaardigheid niet aanklagen is onszelf schuldig maken aan onrechtvaardigheid.

Jaren geleden kwam in een tv-programma een dokter in beeld die vertelde dat hij, alhoewel kankerpatiënt (kort daarna stierf hij trouwens), toch verplicht was verder te werken om zijn sociale bijdragen te kunnen betalen. Hiermede wilde hij aantonen hoe meedogenloos hard het Belgisch sociaal zekerheidsstelsel is. In 2009 kon men in het tv-journaal vernemen dat behoeftigen gemiddeld 5 jaar minder lang leven, voornamelijk omdat ze een doktersbezoek om financiële redenen uitstellen. De voornaamste reden van het groot aantal armen in België (in 2000, 16% van de bevolking volgens Eurostat) is het onrechtvaardig S.Z.S.. Dit stelsel benadeelt namelijk systematisch bepaalde bevolkingsgroepen. Die benadeling van groepen is ten andere een constant gegeven in de menselijke geschiedenis. Het blijkt steeds een gevolg te zijn van machtsmisbruik. Marx en vóór hem Hegel hadden dit al opgemerkt en deelden daarom de maatschappij in twee groepen in: de onderdrukkers en de onderdrukten.

Ons S.Z.S. is een schoolvoorbeeldhoe bepaalde bevolkingslagen bevoordeeld, andere benadeeld worden: sommige gepensioneerde gezinnen worden vetgemest, andere in armoede gedreven. Uiteraard hebben verantwoordelijken steeds getracht onrechtvaardigheden te verrechtvaardigen. Dit kan slechts door gebruik te maken van drogredenen: systematische immorele benadeling kan men immers onmogelijk goedpraten met gegronde redenen. Sommigen zullen die mistoestanden wel verschrikkelijk vinden, maar er verder niet bij blijven stilstaan…men kan er immers toch niets aan veranderen. Het is maar al te duidelijk dat het van essentieel belang is die drogredenen te ontkrachten. Hiervoor moet men ze eerst en vooral ook goed kennen. De beschrijving ervan zal dan ook het eerste hoofdstuk uitmaken. Dit boek is in de eerste plaats een reactie op die wantoestanden. Het zal proberen uit te leggen hoe die ontstaan, hoe enorm belangrijk ethiek en een juiste maatschappijvisie zijn om ze weg te werken. Daar verschillende hoofdstukken sterk met elkaar verbonden zijn, moet het de lezer niet verwonderen dat bepaalde feiten en standpunten herhaald worden.

Luc Saelens

Webdesign Creative Designs